Del din idé - Videregående uddannelser

Studerende kan nu få uformel sparring | Deltag i ´Del din idé' 2020

English below

Alle kan skabe forandring

Har du en god idé? Eller har du en drøm om at gøre en forskel? Gode ideer er efterspurgte inden for ALLE områder af samfundet, på alle niveauer og på alle arbejdspladser – offentlige som private. I efteråret har du mulighed for at øve dig i at handle på en god idé. Det kan du gøre ved at deltage i Del din ide. Alle studerende fra de korte og mellemlange uddannelser kan deltage.

 

I det nedenstående kan du læse hvorfor og hvordan, du kan komme med.  
 

Hvordan øver man sig i at skabe forandring? 

Kompetencer til at skabe forandring og finde på gode ideer kan trænes – og processen har ikke nødvendigvis en lineær køreplan, man kan følge. At skabe forandring handler bl.a. om at kunne identificere et problem, en efterspørgsel eller en proces, der kan forbedres. Man skal være skarp på at forstå sin omverden og det område, hvor der er mulighed eller behov for forandring. Det handler om kreativitet, idegenerering og samarbejde. Og så handler det også om at turde sige sin ide højt. Ved at deltage i Del din ide, kommer du til prøve kræfter med dette. 

 
Del din ide – forløbet kort fortalt: 

 • Du er studere på et erhvervsakademi, professionshøjskole, kunstnerisk eller maskinmesterskole.

 • Du øver dig på at udvikle på en ide eller projekt – alene eller sammen med andre.

 • Der udarbejdes et 2-siders skriftligt produkt om ideen - en idebeskrivelse – som indsendes senest 27. oktober 2020 kl. 12.00 i PDF-format til kirstine@ffefonden.dk.

 • Til Danish Entreprenuership Festival onsdag den 18. november har du mulighed for at diskutere ideen med to professionelle sparringspartnere online, som også har læst idebeskrivelsen.

 • Efterfølgende får din underviser tilsendt skriftlig tilbagemelding på projektet fra rådgiverne, du kan reflektere over læringsudbytte – og hvis du har lyst, kan du arbejde videre med ideen. 

Hvem kan deltage?

Alle studerende på et erhvervsakademi, professionshøjskole, kunstnerisk eller maskinmesterskole som arbejder med et projekt og en idé kan deltage. Til ´Del din idé´ er alle studerende velkomne, uanset hvor længe du har arbejdet på din ide.

Skal du derimod deltage i Idekonkurrencen skal idéen være opstået tidligst 1. august, og altså i indeværende skoleår.  

 
Der indgår altså tre hovedelementer i forløbet: Del din idé  

 
1) En skriftlig beskrivelse af ideen på to sider- deadline 27. okt.
2) En samtale på 10 min. med to sparringspartnere fra det danske erhvervsliv og offentlige institutioner, der kan komme med inputs, stille relevante spørgsmål, og hvor du kan få rådgivning - d. 18. nov. online
3) Skriftlig feedback til jeres team, som sendes efter uge 47.  
 
Idébeskrivelsen 

I den skriftlige idébeskrivelse skal I præsentere jeres idé kort og præcist på skrift. I kan indsætte ét billeder/visualisering/illustration. I har max. to sider (4800 tegn inkl. mellemrum).  

 

Læs mere om ´Del din idé og indhold til Idébeskrivelsen, så øvre højre hjørne og download.

NB! Du kan både deltage i Del din idé og Idekonkurrencen. Skriv til kirstine@ffefonden.dk for at høre nærmere.


**English** 

Share your Idea – Higher education

 

Students can now get competent feedback | Participate in "Share your Idea 2020"

Everyone can bring about change

Do you have a good idea? Or do you dream about making a difference? Good ideas are requested in ALL areas of society, at all levels and all workplaces, both public and private.

This fall you have the opportunity to try acting on a good idea by taking part in "Share your idea". All students from the short and medium-length higher educations can take part.

Below you can read why and how you can become part of it.

How do you practice bringing about change?

Competences in creating and coming up with new ideas is something that can be trained – and the process does not necessarily involve following a straight-forward plan. Bringing about change involves among other things the ability to identify a problem, a demand, or a process that can be improved.

 

You need to to be able to understand your environment and the area where there is an opportunity or need for change. This involves creativity, idea generation and teamwork. You must also dare to say your idea out loud. By participating in "Share your idea", you can try this out.

 

 Share your Idea – the programme in short 

 • You are studying at a business academy, a university college, a maritime institution or an art college.

 • You are practicing and working on the development of an idea or a project – alone or with others in a team.

 • You write a 2-page written product about your idea – an idea description - which is sent as a PDF document to kirstine@ffefonden.dk no later than 27 October 2020 at 12:00

 • At the Danish Entrepreneurship Festival on Wednesday 18 November 2020, you have the opportunity to share and discuss your idea online with two professional feedback partners both of whom have read your idea description beforehand. 

 • Afterwards your teacher will receive written feedback on your project from the advisers. You can reflect on your learning outcome and, if you want to, you can continue working on your idea. 

  

Who can participate?

All students at a business academy, university college, maritime institution or art college who are working on a project or an idea can participate. All students are welcome at "Share your idea" no matter how long they have worked on the idea.

However, if you are going to participate in the Idea competition, your idea must have been found no earlier than 1 August 2020.

 

 

So, "Share your Idea" involves three main elements:

 1. A written 2-page idea description – deadline 27 October.

 2. An online conversation/meeting with two competent feedback partners from the Danish business community and public institutions, who will advise you, ask relevant questions and provide inputs – all on 18 November.

 3. Written feedback to your team, which will be sent after week 47.

   

Idea description 

In the written description you must present your idea short and precisely. You may insert a photo/visualization/illustration. The maximum length is 2 pages (4800 characters including spaces)

Read more about "Share your idea" and about the context of the idea description – in the top right corner.


NB! You can participate in both Share your idea and the Idea competition. Write to kirstine@ffefonden.dk to find out more.


Registration ´Del din idé | Share your idea 2020

Consent