Del din idé - Videregående uddannelser

**English description below**

Har du en god idé? Og (eller) har du en drøm om at skabe nye forandringer, der gør en forskel for andre? Gode idéer er efterspurgte inden for ALLE områder af samfundet, på alle niveauer og på alle arbejdspladser – offentlige som private. Til november har du mulighed for at øve dig i at handle på en god idé så andre får glæde og gavn af den. Det kan du gøre ved at deltage i Del din idé. Her får du mulighed for at præsentere din idé for en række eksterne eksperter, som efterfølgende vil give dig sparring og feedback du kan bruge til at arbejde videre med din idé.

 

Du kan præsentere og få feedback på din idé uanset, hvilket stadie den er på. Måske er den helt ny – måske har du allerede afprøvet, hvad andre mener om din idé – måske er du begyndt at videreudvikle den til noget brugbart. Der er ingen grænser.

 

Del din Idé er IKKE en konkurrence. Der er ingen point, rangering eller præmier. Fokus er på at give dig og dine medstuderende træning i at præsentere/pitche jeres idé både skriftligt og mundtligt og give jer mulighed for at få feedback og sparring fra en række erfarne eksperter fra både det private erhvervsliv og den offentlige sektor, så I kan komme videre med jeres idé. 

Til Del din Idé vil du og dit team skulle præsentere jeres idé på tre minutter for to eksterne eksperter. I vil stå ved et cafébord og det vil kun være de to eksterne eksperter, som lytter med. Du og dit team får mulighed for at præsentere jeres idé og få feedback ad to omgange, og dermed til fire forskellige eksperter, så I får så mange perspektiver på jeres idé som muligt. 

Alle studerende fra de videregående uddannelser kan deltage.

 

Hvordan øver man sig i at bruge nye ideer til at skabe forandring?

Kompetencer til at skabe forandring og finde på gode idéer kan trænes – og processen har ikke nødvendigvis en lineær køreplan, man kan følge. At skabe nye ideer, der efterfølgende skaber forandring til gavn for andre handler bl.a. om at kunne identificere et problem, en efterspørgsel eller en proces, der kan forbedres. Man skal være skarp på at forstå sin omverden og det område, hvor der er mulighed eller behov for forandring. Det handler om kreativitet, idégenerering og samarbejde. Og så handler det også om at turde sige sin idé højt. Ved at deltage i Del din idé, kommer du til prøve kræfter med dette.

 

Hvem kan deltage?

Alle studerende på et erhvervsakademi, professionshøjskole, kunstnerisk eller maskinmesterskole, som arbejder med et projekt og en idé kan deltage. Til ´Del din idé´ er alle studerende velkomne, uanset hvor længe du har arbejdet på din idé og alle typer af idéer er velkomne.

Skal du derimod deltage i Idékonkurrencen skal idéen være opstået tidligst 1. august 2022– altså i indeværende skoleår. 

I år finder Del din idé sted onsdag i uge 48, den 30. november i Messe C, Fredericia.

 

Øverst i højre side kan du finde:

  • En skabelon med inspiration til den skriftlige idébeskrivelse
  • Guide til deltagere i Del din Idè
  • En GUIDE til tilmelding af min side. (Tilmelding til Min Side)

 

Tilmeldingsfristen er mandag den 31. oktober 2022. Det er også på den dato, at du senest skal sende en kort skriftlig konceptbeskrivelse af idéen på ca. 2 sider (max. 4800 tegn). Konceptbeskrivelsen skal sendes til sup@ffefonden.dk

 

Har du spørgsmål om Del din idé på Danish Entrepreneurship Festival, så kontakt venligst Programleder Sidsel Dyrholm på sidsel@ffefonden.dk

 

**English description**

 

Share your Idea- Higher Education

Do you have a good idea? And (Or) do you have a dream of creating new changes that make a difference for others? Good ideas are in demand in ALL areas of society, at all levels and in all workplaces – public and private. In November, you have the opportunity to practice acting on a good idea so that others get pleasure and benefit from it. To do this, participate in Share your idea. Here you will have the opportunity to present your idea to a number of external experts, who will subsequently give you sparring and feedback you can use to work on your idea.

 

 

You can present and get feedback on your idea no matter what stage it is at. Maybe it's brand new – maybe you've already tested what others think of your idea – maybe you've started to further develop it into something useful. There are no limits.

 

 

Share your Idea is NOT a contest. There are no points, ranking or prizes. The focus is on giving you and your fellow students training in presenting/pitching your idea both in writing and orally and giving you the opportunity to get feedback and sparring from a number of experienced experts from both the private sector and the public sector so that you can move forward with your idea.

All students from higher education can participate.

 

How do you practice using new ideas to create change?

Skills to create change and come up with good ideas can be trained – and the process does not necessarily have a linear roadmap to follow. Creating new ideas that subsequently create change for the benefit of others is, among other things, about being able to identify a problem, a demand or a process that can be improved. You must be sharp to understand your surroundings and the area where there is an opportunity or need for change. It's all about creativity, idea generation and collaboration. And it's also about daring to say your idea out loud. By participating in Share Your Idea, you'll try your hand at it.

 

Who can participate?

All students at a business academy, university college, artistic or marine engineering school who work on a project and an idea can participate. To 'Share your idea', all students are welcome, no matter how long you have been working on your idea and all types of ideas are welcome.

If, on the other hand, you are to participate in the Ideas Competition, the idea must have arisen no earlier than 1 August – i.e. in the current school year.

This year, Share Your Idea will take place on Wednesday in week 48, November 30 in Messe C, Fredericia.

 

 

The registration deadline is Monday, October 31, 2022.

 

If you have any questions about the Idea Competition at the Danish Entrepreneurship Festival, please contact Sidsel Dyrholm at sidsel@ffefonden.dk